Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników i trenerów

We włocławskim Centrum Kultury - Browar B odbyła się uroczystość – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Włocławek – dr Marka Wojtkowskiego dla najlepszych zawodników i trenerów, w gronie laureatów znalazł się funkcjonariusz z Zakładu Karnego we Włocławku - kpr. Łukasz Leszczyński.

Studenci z wizytą w Zakładzie Karnym we Włocławku

W efekcie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej, 17 marca 2018 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odwiedzili Zakład Karny we Włocławku.

Służba Więzienna pomaga

Pomoc innym to temat, który nie cieszy się zbyt dużą popularnością we współczesnym świecie, w którym większość jest egoistycznie skupiona na dążeniu wyłącznie do własnego celu. Tymczasem dzięki wzajemnej życzliwości, wspólnymi siłami możemy osiągnąć dużo więcej, niż w samotnym biegu po upragniony cel. Służba Więzienna wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym angażuje się w szereg inicjatyw charytatywnych i pomocowych.

Zwiększamy zatrudnienie skazanych

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Wartość pracy jest szczególnie cenna, bowiem utrwala umiejętności zawodowe i pozwala na wypełnianie ról społecznych, które będą mogły być wykorzystane po wyjściu z zakładu karnego. W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” zwiększa się we Włocławku grupa podmiotów zatrudniających odpłatnie osadzonych.

Konferencja historyczna z resocjalizacją w tle

Historia i kultura od wieków związane są z człowiekiem, to one go kształtują, uwrażliwiają i kierują ludzkiego ducha w stronę świata wartości wyższych. W warunkach izolacji więziennej kontakt z kulturą, sztuką i historią nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ poza wypełnianiem wolnego czasu i przezwyciężaniem nudy – kształtuje w skazanych szacunek dla narodowego dorobku, tradycji oraz zasad demokracji. Niewątpliwie działalność kulturalna i historyczna może wzmacniać oddziaływania resocjalizacyjne, ponieważ w ramach tak profilowanych zajęć możliwa jest najdalej idąca indywidualizacja ze względu na bogactwo form, szeroko rozumiany rozwój intelektualny i emocjonalny. Zakład Karny we Włocławku od lat prowadzi szereg oddziaływań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród osadzonych. Efektem tego jest współpraca z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu.

Program „Praca dla Więźniów”

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Spotkanie z mediatorem

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. W związku z powyższym 22 lutego br. w Zakładzie Karnym we Włocławku odbyło się spotkanie z specjalistą ds. mediacji.

Świeto Służby Więziennej

W związku ze Świętem Służby Więziennej 24 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego we Włocławku zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe. Minister Sprawiedliwości nadał również 5 odznak "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Edukacja historyczna osób pozbawionych wolności

Służba Więzienna codziennie ochrania społeczeństwo przed ponad 70 tysiącami osób pozbawionych wolności. Podczas pobytu w izolacji więziennej osadzeni poddawani są wielotorowemu procesowi readaptacji społecznej. Przykładem wielowymiarowości oddziaływań resocjalizacyjnych jest miedzy innymi kształtowanie u osadzonych poczucia tożsamości narodowej i patriotycznej. Tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wpisuje się również w tego typu działanie.

Poezja śpiewana – warsztaty muzyczne

20 lutego br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyły się warsztaty muzyczne. Zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Chmielewska, która zaprezentowała artystyczną formę wyrazu poezji śpiewanej. Utwory muzyczne powstały w oparciu o poezję więzienną, która zawarta jest w tomikach wydawanych przez włocławska jednostkę penitencjarną od 1998 roku.