Studenci z wizytą w Zakładzie Karnym we Włocławku

2018-03-20 10:08:50, Tomasz Seroczyński

W efekcie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej, 17 marca 2018 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odwiedzili Zakład Karny we Włocławku.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć terenowych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej realizują z przedmiotów specjalnościowych. Celem wizyty było uzyskanie wiedzy na temat:

  • instytucjonalnych form realizowania systemu penitencjarnego w Polsce - struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej dla mężczyzn młodocianych i dorosłych - odbywających karę po raz pierwszy w oddziałach typu zamkniętego i półotwartego, oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,

  • metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływania psychokorekcyjnego, oddziaływań antyalkoholowych, technik mediacyjnych, arteterapii realizowanej poprzez wielowymiarową działalność kulturalno-oświatową w tym klubu literackiego „Bartnicka 10”, licznych programów readaptacji społecznej, form nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego, działalności duszpasterskiej,

  • projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych, wyboru i zastosowania odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności skazanych,

  • procedur motywujących jednostki i grupy do korzystania z terapii,

  • specyfiki pracy wychowawcy penitencjarnego i terapeuty oraz jego kompetencji do nawiązywania współpracy i integracji środowiska,

  • zadań instytucji resocjalizacyjnych w zakresie pomocy postpenitencjarnej.

Moderatorami spotkania byli mjr Mariusz Grunt – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku oraz plut. Tomasz Seroczyński – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku. Na ile powyższe, bardzo ambitne, cele zostały zrealizowane trudno jednoznacznie stwierdzić. Na pewno wizyta i kontakt z rzeczywistością penitencjarną jest wartością samą w sobie. Doskonale to rozumie opiekun grupy studentów, wykładowca Jacek Pekról, od lat organizujący wizyty studyjne w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach dziecka i ośrodkach wychowawczych. Studenci zapoznali się z pracą więziennej szkoły, oddziału terapeutycznego oraz z organizacją i realizacją zajęć kulturalno-oświatowych. Mieli też możliwość porozmawiania ze skazanymi. Takie spotkania zmuszają do pewnej refleksji zarówno osadzonych jak i studentów uczestniczących w spotkaniach. Usłyszane prawdziwe historie, sytuacje życiowe skutkujące podejmowaniem złych decyzji, które sprawiają, iż osoby trafiają za więzienny mur wywołują niejednokrotnie swoistą dyskusję społeczną. Przyczynia się to do publicznej debaty związanej z ciężką i odpowiedzialną pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz