Zamknij X

Wodociągi inwestują w nasze sieci

2019-11-13 12:56:25, artykuł sponsorowany

Od 2004 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w trosce o środowisko naturalne, konsekwentnie i systematycznie inwestuje w rozwój sieci wodnej i kanalizacyjnej. Dotąd, w oparciu o środki unijne, zrealizowano dwa takie kompleksowe projekty. W tej chwili spółka jest w trakcie realizacji trzeciego, który, podobnie jak poprzednie, w znacznym stopniu przyczyni się do lepszego funkcjonowania sieci.

Piętnaście lat temu MPWiK rozpoczęło największy projekt inwestycyjny w swojej historii. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa suszarni osadów ściekowych i rozbudowa sieci kanalizacyjnej pochłonęły blisko 28 milionów euro, przy czym aż 65% tej kwoty pochodziło ze środków Funduszu Spójności UE. Podobnie było w następnej dekadzie, kiedy realizowano inwestycje w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa we Włocławku II etap”. Dość powiedzieć, że łączna kwota środków wydatkowanych na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, w ramach obu programów, wyniosła aż 163 miliony złotych. Z tej kwoty 89 milionów złotych to środki unijne.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko spółka realizuje obecnie trzeci etap przedsięwzięcia. Głównym celem projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości około 39,3 mln. zł. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi około 62,1 mln. zł. (kwota netto).

Działania inwestycyjne MPWiK skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest modernizacja infrastruktury wodociągowej. Choć środki na tę część zadania są mniejsze niż w przypadku prowadzonych jednocześnie inwestycji w sieć kanalizacyjną, niemniej są tak samo istotne. Zakres projektu obejmuje bowiem modernizację, wymianę i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości ponad 19 km oraz rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

Prace nad infrastrukturą wodociągową obejmują:

  • modernizację, wymianę i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dojazdowej, Dziewińskiej, Nowomiejskiej oraz Wyszyńskiego,
  • wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda ŚmigłegoRydza,
  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami wraz z wymianą węzłów zasuw i hydrantów w 11 ulicach bądź ich fragmentach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla oraz Reymonta,
  • modernizację i rozbudowę systemu zarządzania i monitorowania infrastrukturą wod.-kan., w tym m.in. budowę i kalibrację modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń pomiarowych do kalibracji modelu i monitorowania bieżących odczytów parametrów pracy sieci.

Część zakresu rzeczowego Projektu została już zrealizowana w latach 2016-2019. W ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza przeprowadzona została wymiana i przebudowa przewodów wodociągowych o łącznej długości około 10 km wraz z przepięciami oraz przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych. Wartość zrealizowanych zadań wyniosła około 9 mln zł netto. Większość prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu, została wykonana metodami bezwykopowymi. W efekcie realizacji zadań nastąpiła poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu oraz poziomu bezawaryjności. Przeprowadzona modernizacja przyczyniła się zatem do zoptymalizowania pracy systemu wodociągowego oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Jednym z istotniejszych zadań, którego realizacja zakończyła się w czerwcu 2019 r. była wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Placu Kopernika). Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej został poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym pod mostem. Ponadto wymienione zostały odcinki magistrali wodociągowej w przyczółkach mostu oraz w obrębie wiaduktów. Rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm został wykonany w izolacji, co zabezpieczy przewód wodociągowy przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. Zakres robót obejmował w szczególności demontaż istniejącego rurociągu, montaż nowego rurociągu stalowego, spawanie rurociągu, izolację termiczną przewodu, montaż kompensatorów mieszkowych, modernizację dwóch komór wodociągowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie i dezynfekcję rurociągu a także badanie jakości wody. Łączna długość zmodernizowanego odcinka magistrali wodociągowej wyniosła około 0,9 km. Wraz z zakończeniem realizacji zadania nastąpiło przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.

Ponadto w sierpniu 2019 r. zakończona została realizacja zadania obejmującego rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka. Zakres zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Co to oznacza? Model hydrauliczny sieci wodociągowej stanowi element systemu zarządzania siecią wodociągową, opisując parametry i warunki pracy sieci wodociągowej. Poprzez funkcjonalne powiązanie w przestrzeni informatycznej zbiorów danych oraz inżynieryjnych formuł obliczeniowych, model hydrauliczny może służyć do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego, przeprowadzenia analiz hydraulicznych (w tym analiz zmian ciśnień i przepływów), symulacji i scenariuszy stanów pracy sieci wodociągowej, wyznaczania stref, wykrywania i określania obszarów występowania wycieków wody, itp. Jednocześnie model hydrauliczny stanie się narzędziem usprawniającym proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych - pomoże w planowaniu przyszłych inwestycji oraz usprawni proces modernizacji infrastruktury wodociągowej.

Z kolei w lipcu 2019 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”. Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji magistral wodociągowych ww. ulicach z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 2 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na luty 2021 roku. Ponadto w planach na lata 2020-2021 jest realizacja kolejnych zadań obejmujących wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami w ulicach Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Świętego Antoniego, Orla i Reymonta oraz modernizację magistral wodociągowych w ulicy Dojazdowej, Nowomiejskiej i Wyszyńskiego.

Podsumowując, zrealizowanie Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz