W piątek XLIII sesja Rady Miasta Włocławek

2018-04-27 06:13:53, Maciej Kowalczyk

W najbliższy piątek w Urzędzie Miasta Włocławek odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Włocławek. Zapraszamy na trnsmisję NA ŻYWO w Q4.pl.

Porządek piątkowych obrad Rady Miasta Włocławek zdominowały projekty uchwał ws. upoważnienia prezydenta Włocławka do zaciągania zobowiązań związanych z inwestycjami oraz prowadzonymi działaniami przez miasto oraz jednostki miejskie. Jest to efekt wcześniejszych decyzji Rady Miasta.

Ważnym punktem, który dzieli radnych będzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasta Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego, przez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przypomnijmy, że radni opozycyjnie mają zastrzeżenia, co do takiego pomysłu realizacji budownictwa w mieście.

Podczas sesji usłyszymy również informacje nt. działalności Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XLI i XLII sesji
d/ zmiany do porządku obrad XLIII sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

4. Informacja na temat działalności Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, służących do oświetlenia ulic.

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego oczyszczania miasta.

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania terenów zieleni w mieście.

9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Włocławek zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku‘’.

11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem’’.

12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ‘’.

13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej’’.

14. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą ‘’Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II.

15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

17. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

20. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

21. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Włocławek-miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”).

22. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Aktywność to przyszłość” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

23. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

25. Informacje i komunikaty.

26. Zamknięcie obrad.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz