Zamknij [X]

Sesja wyjazdowa Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Żarnowcu

2018-04-04 12:38:40, Q4.pl

W dniach 23-24 marca 2018 r. władze gminy Żarnowiec w województwie śląskim gościły najwyższe władze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu na sesji wyjazdowej, w której udział wzięli członkowie Zarządu, członkowie Prezydium Rady SKKW, Kapituły Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, Komisji Rewizyjnej oraz Kolegium Redakcyjnego Zapisków Kazimierzowskich.

Posiedzenie wyjazdowe w królewskim Żarnowcu, byłym grodzie kasztelańskim, który jest członkiem SKKW, mogło odbyć się dzięki życzliwości i przychylności władz samorządowych na czele z wójtem gminy Żarnowiec - Eugeniuszem Kapuśniakiem, który jest członkiem Kapituły Medalu Króla Kazimierza Wielkiego. Wyjazdowa narada została zwołana w głównej mierze na okoliczność zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, który przypada w tym roku. Ponadto ważnym aspektem spotkania było przygotowanie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego oraz wydanie jubileuszowego periodyku Zapisków Kazimierzowskich. 

Program dwudniowego posiedzenia przewidywał przyjazd uczestników do Żarnowca w piątkowe popołudnie, a następnie od godz. 16:00, udział w siedzibie Gminnego Domu Kultury w uroczystym spotkaniu z władzami samorządowymi gminy oraz wysłuchanie okolicznościowego referatu o historycznych losach kasztelańskiego grodu dr Zdzisława Jedynaka pt. „Król Kazimierz Wielki w Żarnowcu”. Następnie przejazd do miejsca zakwaterowania w miejscowości Charsznica i udział w uroczystej kolacji. W drugim dniu spotkania, po śniadaniu program przewidywał obrady w zespołach roboczych członków Zarządu, Prezydium Rady, Kapituły Medalu KKW, Komisji Rewizyjnej oraz Kolegium Redakcyjnego Zapisków Kazimierzowskich. Kolejnym punktem było podsumowanie obrad oraz zwiedzanie najciekawszych i urokliwych zakątków gminy Żarnowiec, a po powrocie do miejsca zakwaterowania, udział w uroczystym obiedzie i zakończenie dwudniowej narady, po którym nastąpił wyjazd do miejsc zamieszkania.  

Uczestników narady powitał Eugeniusz Kapuśniak – wójt Żarnowca, który w sposób szczególny przywitał władze statutowe na czele z prezesem SKKW Eugeniuszem Gołembiewskim - burmistrzem Kowala, wiceprezesów: Annę Mackiewicz – wiceprezydenta Bydgoszczy oraz Jana Klamczyńskiego – wójta gminy Szydłów, Krystynę Pawlak – skarbnika SKKW i wicestarostę łęczyckiego oraz dr Tomasza Dzikiego – sekretarza generalnego SKKW. Kapitułę Medalu Króla Kazimierza Wielkiego reprezentował: przewodniczący prof. dr hab. Antoni Barciak z Katowic, z-ca przewodniczącego prof. dr hab. Stanisław Kunikowski z Ciechocinka – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, sekretarz mgr Irena Majda z Olkusza oraz członkowie: mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak i mgr Sławomir Brodziński z Będzina.

Kolegium Redakcyjne reprezentowali: przewodniczący dr Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dolnej /k Warszawy, z-ca przewodniczącego Wojciech Przybyszewski z Warszawy oraz członkowie: Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka oraz Wojciech Nawrocki z Gołaszewa. Gościnnie udział wzięła  Anna Marcinkowska z Kowala, która jako członek stowarzyszenia na co dzień współpracuje z Kolegium Redakcyjnym i odpowiada za łamanie tekstu oraz szatę graficzną Zapisek Kazimierzowskich. Komisję Rewizyjna SKKW reprezentował Wojciech Rudziński – przewodniczący i Andrzej Lewandowski – członek. W naradzie wzięli również udział przedstawiciele samorządu gminnego w osobach: Renata Koźlicka – sekretarz gminy oraz Helena Nowak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu oraz zaproszeni gości. 

Po przywitaniu wójt Eugeniusz Kapuśniak w sposób merytoryczny przybliżył uczestnikom narady zarysy dziejów i osiągnięć gminy, której jest wójtem nieprzerwanie od 38 lat. Gmina Żarnowiec herbu trzech koron położona jest w południowo-wschodniej części Powiatu Zawierciańskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego nad rzeką Pilicą. Spore tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Jej południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Pierwsze wzmianki o Żarnowcu sięgają 1098 roku. Prawa miejskie otrzymał w XIII wieku z nadania Bolesława Wstydliwego, których został pozbawiony przez cara Rosji w 1869 roku za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Obecnie Żarnowiec liczy około 700 mieszkańców, a cała gmina 4730. To gmina typowo rolnicza, gdyż ponad 90% mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Posiada przedszkole, trzy szkoły podstawowe oraz Technikum Rolnicze, w których naukę pobiera blisko 900 uczniów. Na terenie gminy jest 14 sołectw, oraz liczna grupa organizacji i stowarzyszeń społecznych w tym: 13 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 strażackie orkiestry dente oraz klub sportowy „Trzy Korony” występujący w „A” klasowych rozgrywkach piłki nożnej.

Jak podkreślił gospodarz, gmina nie wie co to „bezrobocie”! Wójt podkreślił, że oprócz rolników pozostała część mieszkańców pracuje w ościennych miejscowościach, miastach i miasteczkach, dzięki temu nie ma bezrobocia w gminie. Jako ciekawostkę dodał, że budżet gminy w 2017 roku wyniósł 26 mln złotych, z tego około 7.5 – 9 mln złotych wydawane jest na inwestycje. Samorząd gminy wszedł w nowy 2018 rok z nadwyżką w kwocie 7 mln złotych. Gospodarz nie ukrywał, że samorząd gminny bardzo realnie myśli o poczynieniu starań i wystąpieniu do władz państwowych o przywrócenie praw miejskich, a tym samym odzyskania statutu miasta. Żarnowiec ma bogatą i ciekawą historię, więc warto przywrócić mu prawa miejskie – podkreślił Eugeniusz Kapuśniak.

Po ciekawym i merytorycznym wystąpieniu wójta z okolicznościowym referatem o historycznych losach kasztelańskiego grodu wystąpił dr Zdzisław Jedynak – emerytowany historyk, długoletni badacz i naukowiec Archiwum Państwowego w Katowicach, który  przybliżył wybrane elementy z historii Żarnowca, związane z panowaniem króla Kazimierza Wielkiego oraz jego obecności w tej królewskiej miejscowości. Po wyczerpaniu programu pierwszego dnia spotkania jego uczestnicy przemieścili się do hotelu w miejscowości Charsznica, gdzie zostali podjęci kolacją, a następnie udali się na nocny spoczynek.  

W sobotni poranek po śniadaniu uczestnicy spotkania przenieśli się ponownie do Gminnego Domu Kultury w Żarnowcu na drugą część narady. Tym razem obrady toczyły się w zespołach roboczych, w których wzięli udział członkowie Zarządu, Prezydium Rady, Kapituły Medalu KKW, Komisji Rewizyjnej oraz Kolegium Redakcyjnego Zapisków Kazimierzowskich. Po wyczerpaniu części merytorycznej nastąpiło podsumowanie dwudniowych obrad, w której podjęto uchwałę o odbyciu w miesiącu maju zebrania walnego sprawozdawczego w Kowalu, a na miejsce uroczystych obchodów związanych z jubileuszem 10- lecia powstania SKKW wybrano Szydłów w woj. świętokrzyskim, które będą miały miejsce w lipcu tego roku. Szydłów jest członkiem i założycielem stowarzyszenia.

Przed zakończeniem oficjalnej części drugiego dnia obrad Eugeniusz Gołembiewski - prezes SKKW w sposób szczególny podziękował wójtowi Eugeniuszowi Kapuśniakowi za przyjecie na siebie roli gospodarza, za wspaniałą gościnę i w dowód wdzięczności wręczył wójtowi Żarnowca okolicznościowe podziękowanie następującej treści: 

„Panu Eugeniuszowi Kapuśniakowi Wójtowi Gminy Żarnowiec najserdeczniejsze podziękowania za działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, a także za przyjęcie jego władz w dniu 23-24 marca 2018 r. podpisali: Prezes SKKW mgr Eugeniusz Gołembiewski Burmistrz Kowala oraz Sekretarz Generalny SKKW dr Tomasz Dziki.”. W dowód uznania i podziękowania za wspaniałą oprawę i gościnę na ręce wójta Eugeniusza Kapuśniaka spłynęły kolejne podziękowania i upominki z rąk dr Zdzisława Zasady, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz wójt gminy Szydłowa Jan Klamczyńskiego.  

Po wyczerpaniu ostatniego punktu spotkania i zamknięciu oficjalnej części żarnowieckich obrad gospodarz gminy zaprosił wszystkich uczestników do zwiedzenie najciekawszych i urokliwych zakątków gminy, w tym kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żarnowcu oraz kościoła pw. św. Wojciecha w Łanach Wielkich, w którym w 1963 roku odkryto w starej części kościoła polichromię gotycką wykonaną metodą „al fresco” z XIV i XV wieku przypominające m.in. sceny sądu ostatecznego. Kolejnym miejscem zasługującym na zwiedzenie było unikatowe prywatne Muzeum – Galerii przydrożnych Krzyży i Kapliczek Antoniego Toborowicza w Woli Libertowskiej.

Szczęśliwi i zadowoleni po duchowej uczcie wszyscy wrócili do miejsca zakwaterowania, gdzie zostali podjęci uroczystym obiadem. Po zakończono dwudniowego spotkania jego uczestnicy bogatsi o nową wiedzę historyczną późnym popołudniem opuścili gościnną ziemię żarnowiecką i udali się do swoich miejsc zamieszkania. Przy każdej okazji na zakończenie takich spotkań są wykonane pamiątkowe fotografie, które znajdą swoje miejsce w kronice działalności SKKW.

Tekst i foto: Wojciech Nawrocki 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz