Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Ogłoszony otwarty konkurs ofert

2023-02-15 09:09:04, Q4.pl

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 10 lutego 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Specyfikacja konkursu obejmuje trzy zdania.

Zadanie Nr 1 to działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, czyli przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób, w szczególności cywilizacyjnych, promocji zdrowia psychicznego oraz propagujące nawyki sprzyjające zachowaniu i poprawie zdrowia. Zadanie może być realizowane poprzez przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, happeningów, festynów itp. W ramach zadania mogą być ponadto realizowane projekty, których celem jest zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia oraz zdrowia, z wyłączeniem działań z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie Nr 2 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Obejmuje projekty dotyczące prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających, wspierających samodzielne funkcjonowanie oraz rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób niepełnosprawnych oraz seniorów (z wyłączeniem świadczeń finansowanych przez NFZ).

Zadanie Nr 3 polega na prowadzeniu działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych. Chodzi o różne formy pomocy oraz wsparcia dla członków rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Szczegóły otwartego konkursu: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-432023-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-10-lutego-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gmi/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz