Marszałkowski budżet obywatelski

2018-12-12 17:06:54, Maciej Kowalczyk

Kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy – w Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów z sąsiedztwa. Wsparcie dzielone jest w ramach konkursów na projekty grantowe – nabory wniosków ogłaszają Lokalne Grupy Działania. Do podziału jest w sumie 75 milionów złotych.

Lokalne Grupy Działania to organizacje tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Ich cel to realizacja inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności. W województwie jest 28 takich partnerstw (lista w załączeniu). Działają w miastach i na obszarach wiejskich w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS) i korzystają zarówno ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, który realizuje RLKS w tak dużej skali.

Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. To pieniądze na wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Jednym z instrumentów, w które samorząd województwa wyposażył Lokalne Grupy Działania, jest wsparcie grantowe na realizację projektów ułatwiających społecznościom lokalnym integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej. To działania, które finansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i które skierowane są zarówno do mieszkańców wsi, jak i wszystkich miast w województwie.

Nabory wniosków o wsparcie Lokalne Grupy Działania ogłaszają na swoich stronach internetowych. Mogą o nie wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Chodzi zwłaszcza o pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym oraz ich otoczeniu.

Wsparcie może trafić na trzy rodzaje przedsięwzięć:

  • Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Pomoc umożliwi tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych; świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności oraz klubów pracy wspierających osoby bezrobotne w poszukiwaniu zatrudnienia. To także wsparcie na organizację zajęć terapeutycznych, szkoleń pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowych oraz profesjonalne doradztwo umożliwiające aktywizację społeczną i powrót na rynek pracy. Środki trafią również na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób świadczących pomoc rodzinom marginalizowanym.
  • Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu. To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.
  • Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wsparcie pomoże w budowaniu partnerstw publiczno-społecznych z udziałem samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej, czyli firm i organizacji działających na rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt grantowy oznacza, że procedura ubiegania się o środki jest uproszczona. Maksymalne wysokość wsparcia to: 150 tysięcy złotych - w przypadku projektu, którego efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część jego uczestników; oraz 50 tysięcy złotych – w przypadku grantów zakładających wzrost efektywności społecznej.

Przypomnijmy, że Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek od 6 do 21 grudnia zaprasza do składania wniosków grantowych w pięciu konkursach o różnych zakresach tematycznych, między innymi działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym poprzez kluby samopomocy, kluby pracy, usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. W sumie włocławskie LGD na granty przeznaczy 1,15 mln złotych.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz