Zamknij X

46 sesja Rady Miasta. Retransmisja wideo

2018-07-18 09:20:29, Maciej Kowalczyk

Tym razem radni zajęli się miejskim programem rewitalizacji oraz opiniowaniem uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nowego podziału województwa na okręgi wyborcze. Publikujemy relację wideo z obrad.

Szczególną uwagę przyciąga projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028". Został przygotowany w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020.

Uchwałą z dnia 27 marca 2017 roku został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Włocławek, wskazując obszar skoncentrowany terytorialnie, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji społecznej oraz gospodarczej, W oparciu o Uchwałę Rada Miasta Włocławek w dniu 24 kwietnia 2017 roku przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, będącego kompleksowym zestawieniem działań rewitalizacyjnych na rzecz Śródmieścia. Dziś program jest gotowy. Określa on zarówno obszar rewitalizacji, cele zaplanowanych działań, jak i sposób ich monitorowania.

Przewidziano ponadto utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, po przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek. Uchwała o powołaniu SSR ma obowiązywać przez okres 10 lat od dnia jej uchwalenia. Strefa jest spójnym pakietem narzędzi prawnych, ułatwiających gminie praktyczne wdrażanie rewitalizacji na wyznaczonym obszarze.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji
d/ zmiany do porządku obrad XLVI sesji.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacje i komunikaty.

8. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do bezpośredniej transmiscji z obrad na naszej stronie internetowej.

 

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz