Czasowa zmiana organizacja ruchu przy moście

2018-05-21 07:06:45, Maciej Kowalczyk

W związku z planowaną przebudową odcinka magistrali wodociągowej z węzłem wodociągowym z włączeniem w ul. Gdańską od dnia 21.05.2018 r. wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – most – Tumska – Brzeska. Planowany termin wykonania prac od dnia 21.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.

Roboty prowadzone będą na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – most – Tumska - Brzeska (wykonany zostanie wykop pod przebudowaną magistralę wodociągową) i wymagać będą wyłączenia z ruchu relacji na wprost i w lewo na wlocie ulicy Wyszyńskiego, całkowitego zamknięcia wylotu ze skrzyżowania w ulice Wyszyńskiego, oraz wymagać będą częściowego zwężenia jezdni na wlocie na skrzyżowanie z mostu. Dla głównych (nieprzejezdnych) relacji na tym skrzyżowaniu wprowadzone zostaną objazdy i tablice ostrzegawcze o utrudnieniach (a także tablice F-8 informujące o zalecanych objazdach).

Spółka podpisała umowę z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A na realizację zadania pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w styczniu 2019 r.

Modernizacja magistrali jest uzasadniona ze względu na zły stan techniczny magistrali, która jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Istniejący rurociąg stalowy powstał w latach 60 tych ub. wieku i  uległ korozji praktycznie na całej długości. Zły stan techniczny przewodu powodował liczne i trudne do usunięcia awarie. Wykonana ekspertyza techniczna jednoznacznie wskazuje na konieczność wymiany rurociągu. W związku z tym wymiana przewodu przesyłowego na nowy zapewni przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.   

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz