„Wodociągi” budują i modernizują sieci kanalizacji sanitarnej

2022-05-23 08:26:17, Q4.pl

Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi około 82,3 mln zł z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji w wysokości około 42,7 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

W zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną włocławskie wodociągi wybudowały 3,6 km sieci w ośmiu ulicach miasta wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Ponadto przeprowadzono modernizację 34 km sieci kanalizacji na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Przedsiębiorstwo zmodernizowało, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej, w tym przebudowało 2,1 km sieci kanalizacji wraz ze studniami i komorami. Zrestrukturyzowano, również przepompownię ścieków PMZ, a na terenie obiektu przy ul. Skrajnej powstał budynek krat z systemem gospodarki skratkami. W zakresie działań projektowych zmodernizowano także dziewięć przepompowni ścieków w ul. Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej, Cisowej, Mielęcińskiej, Żwirowej, Płockiej i Bobrownickiej.

Aktualnie MPWiK SP. z o.o. we Włocławku prowadzi modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km.

Dotychczas przeprowadzono renowację 4 km kanałów sanitarnych. Obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i inspekcją telewizyjną kanałów w ul. Okrzei. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych podlega wykonaniu metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz