Jak zostać społecznym opiekunem zabytków?

2021-02-23 08:25:08, Q4.pl

Społecznego opiekuna zabytków, zamieszkałego na terenie miasta Włocławek, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustanawia Prezydent Włocławka.

Społeczny opiekun zabytków zyskuje uprawnienia m.in. do podejmowania inicjatyw zmierzających do ujęcia wybranego obiektu np. w gminnej ewidencji zabytków oraz do uczestniczenia w konsultacjach społecznych, przewidzianych zgodnie z procedurą administracyjną, przy opracowywaniu dokumentów programowych miasta.

Młodzi włocławianie mogą zrzeszać się w grupach tzw. zbiorowych opiekunów zabytków, gdzie pod opieką doświadczonego społecznego opiekuna zabytków będą zdobywać doświadczenie do pełnienia w przyszłości samodzielnie funkcji społecznego opiekuna zabytków.

Uprawnienia i obowiązki społecznego opiekuna zabytków regulują art. 102 – art. 106 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W jej myśl, o uzyskanie uprawnień ubiegać się mogą: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie karane za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiadające wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz