Projekt aktywizujący młodych bezrobotnych

2020-08-27 09:29:53, Maciej Kowalczyk

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej l. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako bezrobotna;
wiek: osoba w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia).

W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:

- osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
- osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły jest prowadzona w siedzibie urzędu. W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe.”

(Inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz