Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

2022-01-11 15:13:49, Q4.pl

21 grudnia 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Miastem Włocławek została podpisana umowa w sprawie realizacji projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI”. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Jest to zwieńczenie półtorarocznej pracy włocławskiej społeczności – pracowników Urzędu Miasta we Włocławku, przedstawicieli wielu instytucji i mieszkańców, przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny korzysta z dofinansowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Na realizację planów rozwoju Włocławek otrzyma ponad 15 mln zł. Pierwsza transza dofinansowania przekraczająca 3 mln zł wpłynęła na konto miasta już 30 grudnia 2021 r. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Ze względu na specyfikę Projektu, a także zgodnie z założeniami za jego realizację, sprawozdawczość i rozliczenie odpowiedzialna będzie Rada Koordynująca, powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

Z początkiem roku przystępujemy do realizacji działań zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane w ramach Projektu przedsięwzięcia mają się przyczynić do podniesienia jakości życia i poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Włocławka, zwiększyć ich zaangażowanie w życie społeczne i kreowanie polityki miasta, a także wpłynąć na wzrost atrakcyjności miasta i jakości usług świadczonych przez administrację lokalną – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Partnerem krajowym Włocławka w realizacji projektu jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek, organizacja mająca duże doświadczenie w realizacji działań społecznych. Przy realizacji Działania: „Włocławek jako miasto współdziałania i budowania więzi społecznych” zostaną wykorzystane zasoby infrastrukturalne, osobowe oraz doświadczenie wychowawcze Partnera w kształtowaniu postaw i charakterów.

Podczas realizacji projektu, tak jak podczas tworzenia jego założeń, Włocławek może liczyć na wsparcie doradcze przedstawicieli Związku Miast Polskich prowadzone w ramach tzw. projektu predefiniowanego.

Pierwotnie Projekt planowany był na 10 mln euro, rozszerzenie listy wspieranych miast poskutkowało zmniejszeniem kwoty wsparcia. Lista działań przewidzianych do realizacji, po modyfikacji wynikającej z konieczności dostosowania planów miasta do zmniejszonych środków, obejmuje następujące obszary:

  • Włocławek jako miasto współdziałania i budowania więzi społecznych – obejmuje przedsięwzięcia odpowiadające na problem zanikania więzi społecznych i niskiego poziomu tożsamości lokalnej. W celu aktywizowania i integracji lokalnej społeczności zaproponowano szereg wydarzeń plenerowych uwzględniających potrzeby i zainteresowania mieszkańców w każdym wieku. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Partnera. Dla zorganizowania nowej przestrzeni dla szeroko pojętej integracji społecznej działanie obejmuje także opracowanie dokumentacji technicznej dla utworzenia parku na terenie Grzywna. Założeniem podejmowanych przedsięwzięć jest podniesienie dostępności przestrzeni miejskiej dla osób o szczególnych potrzebach we wszystkich grupach wiekowych, oraz zwiększenie ich społecznej partycypacji.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta – obejmuje przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie poczucia związku z miastem, wynikające z jego pozytywnej rozpoznawalności przez organizowanie imprez budujących markowy produkt turystyczny miasta „Festiwal Wisły” oraz organizację imprez i wydarzeń kulturalnych uwzględniających potrzeby wszystkich grup wiekowych. Zakłada się organizację imprezy plenerowej „Weekend Młodych”, jako wydarzenia integrującego obszary, w których młodzi wykazują aktywność.
  • Przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich – odpowiada na problem niskiego poziomu przystosowania przestrzeni miasta dla osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami. Obejmuje przedsięwzięcia, w ramach których zaprojektowane i urządzone zostaną dwa ogólnodostępne, sensoryczne place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Wyższa jakość przestrzeni, w tym zdegradowanej części miasta – odpowiada na zidentyfikowane problemy w zakresie jakości przestrzeni miejskiej, w tym małej ilości zieleni w centrum i na osiedlach. Planuje się utworzenie dwóch parków kieszonkowych oraz elementu łączącego ciąg pieszo-rowerowy Parku im. H. Sienkiewicza z promenadą na bulwarach.
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców, w tym młodzieży – działanie związane z problemem zbyt niskiej aktywności zawodowej i gospodarczej młodych ludzi, a co za tym idzie braku sukcesji pokoleniowej dla włocławskich firm. Jego zakres obejmuje szkolenia dla nauczycieli z zakresu prowadzenia lekcji przedsiębiorczości, szkolenia dla uczniów oraz ich wizyty studyjne u lokalnych pracodawców. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatyw gospodarczych.
  • Wsparcie i promocja lokalnej gospodarki – odpowiada na problemy w zakresie rozwoju gospodarczego miasta, związane z niskim poziomem przedsiębiorczości. Obejmuje działania na rzecz wsparcia lokalnych marek i wzrostu świadomości mieszkańców na temat lokalnych produktów, korzyści z krótkich łańcuchów dostaw, a zarazem promocję miasta, kultury i tradycji regionu.
  • Ekologia dla Włocławka – działanie ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczności miasta. Zaplanowano przebudowę i wyposażenie budynku przy Parku im. H. Sienkiewicza na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. W przebudowanym, zabytkowym obiekcie prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zainteresowanych mieszkańców.
  • Doskonalenie jakości usług publicznych – w ramach działania planowane jest wypracowanie i wdrożenie „Włocławskiego standardu usług społecznych”, co pozwoli na zharmonizowanie działań prowadzonych jednocześnie wobec osób objętych różnymi formami wsparcia oraz ułatwi sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem i oceną jakości pracy realizatorów usług. Ponadto planuje się utworzenie stanowisk dedykowanych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Zwiększenie zdolności instytucjonalnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych – działanie odnosi się do zmian w systemie zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu Miasta oraz wzmocnienia (poprzez system szkoleń) kompetencji i zdolności utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry, a w konsekwencji do usprawnienia i podniesienia jakości i efektywności pracy w zakresie zadań realizowanych przez administrację lokalną.
  • Skuteczne zarządzanie strategiczne i operacyjne rozwojem miasta – działanie polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii zarządzania długiem komunalnym, rozszerzeniu zasobu posiadanych narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia przeznaczone do planowania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), szkolenia w zakresie zarządzania finansami oraz WPF, wdrożenie zaktualizowanej procedury zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny procesu zarządzania ryzykiem.

Projekt realizowany będzie do 30.04.2024 r.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz