Kto otrzyma uczniowskie stypendia. Kuratorium informuje o procedurze

2021-05-13 08:25:30, Q4.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało informacje na temat procedury naboru wniosków o przyznanie stypendiów ministerialnych oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, tj. są laureatami międzynarodowej olimpiady lub laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; znaleźli się w gronie laureatów konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.

Stypendium mogą też uzyskać uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Jeśli chodzi o kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, do stypendium powinna typować ucznia każda szkoła kształcąca w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Pełne informacje w powyższych tematach dostępne są tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz