Zwiększenie dostępności i efektywności transportowej dzięki przebudowie drogi wojewódzkiej Al. Jana Pawła II we Włocławku

2021-05-04 08:34:40, Artykuł partnera

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” przebudowana zostanie droga wojewódzka na odcinku od km 0+000 do km 2+080, będąca bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego.

„Celem nadrzędnym przedmiotowej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, tj. pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców oraz usprawnienie połączenia Włocławka, jako miasta regionalnego, z gminami powiązanymi z nim funkcjonalnie” - mówi Krzysztof Kukucki, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. Drogi wojewódzkie odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, spajając go terytorialnie poprzez łączenie dróg powiatowych, gminnych i innych z drogami krajowymi i autostradami”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Al. Jana Pawła II jako drogi wojewódzkiej, poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w jej rejonie oraz warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej drogi. Realizacja projektu wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie płynności ruchu pojazdów oraz na poprawę środowiska naturalnego.

Realizowana inwestycja polega na rozbudowie Alei Jana Pawła II od granic administracyjnych miasta Włocławek, tj. na odcinku od km 0+000 do km 2+080, wraz z odcinkiem ul. Strzeleckiej o dł. 27 m. W ramach prac budowlanych przewiduje się przebudowę i rozbudowę jezdni oraz chodników, budowę rond oraz wysp centralnych, przebudowę zatok autobusowych, budowę dojazdów do posesji oraz przebudowę drogi rowerowej. Ponadto wykonane zostanie oznakowane pionowe i poziome oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach rozwiązań sprzyjających poprawie środowiska naturalnego przewidziana jest przebudowa oświetlenia z wymianą opraw na energooszczędne LED oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego. Zastosowane zostaną również ciche nawierzchnie, które zredukują oddziaływanie związane z emisją hałasu drogowego oraz chodniki antysmogowe, które dzięki działaniom promieni słonecznych zredukują stężenie szkodliwych substancji w powietrzu, takich jak np. dwutlenek azotu.

Powstała infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym także dla osób  z niepełnosprawnościami dzięki m.in.: zastosowaniu obniżonych krawężników, zamontowaniu przy przejściach dla pieszych specjalnych płyt dla osób niewidomych i niedowidzących, zaprojektowaniu aktywnych przejść dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów z wbudowanym azylem, wyposażonych w zintegrowane lampy pulsacyjne typu LED i detektory ruchu, zastosowaniu w obrębie zatok autobusowych podwyższonych krawężników ułatwiających wejście i wyjście z autobusu osobom w starszym wieku, osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osobom z wózkami dziecięcymi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 17 692 771,94 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 10 183 216,96 zł. Umowa o dofinansowanie ww. inwestycji pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Miasto Włocławek została zawarta w dniu 18 lutego 2021 r.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz