Zamknij X

4 lutego kończy się nabór w konkursie na operatora "Śródmieście Cafe" w 2021 roku

2021-02-03 08:33:32, Q4.pl

Wydział Rewitalizacji opublikował najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Włocławek konkursu ofert.

Kto może złożyć ofertę?

Organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego mający siedzibę na terenie Włocławka, z co najmniej rocznym stażem. Cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym, tj. wspomaganie rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja.

Jakie wymagania zostaną postawione przed operatorem?

Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Celem działania kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, jako centrum animacyjnego obszaru rewitalizacji, będzie przede wszystkim zapewnienie przestrzeni służącej do badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru, wypracowywania i konsultowania planowanych rozwiązań, kreowanie i wspieranie lokalnych liderów i inicjatyw społecznych, pobudzanie interesariuszy do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji, budowanie integracji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania, wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, a w efekcie zwiększenie ich udziału w decydowaniu o jakości życia i przestrzeni, w której żyją. Zgodnie z regulaminem konkursu, zadaniem operatora kawiarni w okresie obowiązywania umowy, będzie organizacja co najmniej 4 wydarzeń w miesiącu, których zakres będzie tożsamy z powyższymi celami.

Jaki okres obejmuje umowa?

Zadanie realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z umową, kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" powinna funkcjonować w wymiarze co najmniej 34 godzin tygodniowo przez 6 dni w tygodniu, w godz. 12:00-18:00 w dni robocze oraz w godz. 10:00-14:00 w soboty.

Jaka jest wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania?

Wybrany w konkursie podmiot otrzyma kwotę 80 000 zł, płatną w dwóch transzach po 40 000 zł. Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta Włocławek może być przeznaczona wyłącznie na działania realizowane na rzecz interesariuszy procesu rewitalizacji.

Do kiedy można się składać oferty i gdzie jest dostępny regulamin oraz niezbędne formularze?

Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021 roku. Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu (zakładka "Kawiarnia Obywatelska"). Dokumenty należy złożyć w siedzibie Organizatora - Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Pełna informacja na ten temat dostępne są na stronie Rewitalizacja Włocławek.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz