RPO 2007-2013 - czas na ostateczne podsumowanie

2018-08-29 14:57:27, Maciej Kowalczyk

Gościem dzisiejszego (29 sierpnia) posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny w województwie był Christopher Todd z Komisji Europejskiej. Podczas spotkania z mediami była mowa o ostatecznym rozliczeniu z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Projekty w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 były realizowane, zgodnie z przyjętą zasadą N+2, do końca 2015 roku. Sprawozdanie końcowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało złożone w marcu 2017 roku. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych z naszego RPO WK-P 2007 -2013 wyniósł ponad 140 procent.

To mówi o efektywności wdrażania wsparcia – wyższy wskaźnik oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Efekt to lepsze oddziaływanie prorozwojowe. Kujawsko-Pomorskie jest pod tym względem najlepsze w Polsce – zarządzanie naszym RPO było najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także z programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. Oznacza to, że w najlepszy możliwy sposób wykorzystaliśmy unijne środki pomocowe, które trafiły do naszego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W RPO na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie miało do dyspozycji ok. 1 mld euro, czyli ponad 4 mld zł. Regionalny Program Operacyjny pozwolił na dofinansowanie 2,3 tys. projektów o łącznej wartości ponad 8 mld zł. Najwięcej środków wykorzystano na drogi i inne przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury transportowej - na ten cel województwo wydało ponad jedną czwartą pieniędzy z programu. Niewiele mniej zainwestowano w rozwój przedsiębiorczości i działalność badawczo-rozwojową.

Regionalny Program Operacyjny perspektywy finansowej 2007-2013 był ważny z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z punktu widzenia finansowego – dofinansowanie Unii Europejskiej dla regionu wyniosło prawie 1 miliard euro. Druga sprawa to sukces w realizacji programu i ogromy wpływ tych środków na rozwój potencjału regionu, wzrost konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków życia jego mieszkańców – powiedział Christopher Todd.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił także uwagę, że nasz RPO był jedynym polskim programem, co do którego nie było żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej kontrolujących prawidłowość wydawania środków. 

Efekty realizacji RPO na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zbadał też niezależny podmiot wybrany w przetargu, Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source z Poznania (stan danych na 30 czerwca 2016 r.). Sprawdziła m.in. jak Kujawsko-Pomorskie poradziło sobie z realizacją głównego celu programu, jakim była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

„Analizując stopień realizacji wskaźników celu głównego programu należy uznać, że cel został w pełni osiągnięty, stopień realizacji wszystkich wskaźników przekroczył bowiem 100 procent. Uzyskane efekty, szczególnie w zakresie powstawania nowych miejsc pracy, są wyraźnie większe niż planowane, co świadczy o wyższej skuteczności wdrażanej interwencji niż zakładano - czytamy w raporcie poznańskiej pracowni.

W wyniku realizacji RPO powstało 4,3 tys. miejsc pracy. Najbardziej jest to dostrzegalne w powiecie aleksandrowskim, gdzie na tysiąc mieszkańców przybyło 2,14 etatu. Wysokie wskaźniki nowych miejsc pracy odnotowano też w powiatach tucholskim (1,82) oraz wąbrzeskim (1,47).

Kolejne efekty realizacji RPO to wzrost produktu krajowego brutto województwa o 3,9 proc., rewitalizacja obszarów o łącznej powierzchni 1,6 tys. hektarów i ponad 3,5 tys. nowych lub ulepszonych produktów, wypuszczonych na rynek przez blisko 3 tys. firm. Powstało 98 km nowych dróg, a blisko 670 km tras zmodernizowano. RPO na lata 2007-2013 to także 286 km nowej lub odnowionej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta ponad 30 tysięcy osób, 150 km sieci szerokopasmowego internetu oraz 68 zbudowanych od podstaw lub przebudowanych obiektów użyteczności publicznej.

Poza mierzalnymi wskaźnikami, pracownia Re-Source zapytała też o zdanie mieszkańców. Wśród tych, którzy identyfikują RPO i jego rolę zdecydowana większość (90 proc.) zauważa pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, jakie zaszły dzięki jego realizacji.

Tych, którzy dostrzegli pozytywne zmiany, ankieterzy poprosili o sprecyzowanie co konkretnie mają na myśli. Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi. 93,6 proc. wskazało rozwój sieci drogowej, a 91 proc. poprawę jakości dróg. Kolejne najczęściej pojawiające się odpowiedzi to większa dbałość o jakość środowiska naturalnego (85,9 proc.), poprawa estetyki otoczenia (83,3 proc.) oraz rozwój zaplecza turystycznego i sportowego (79,5 proc.).
Syntetyczna informacja na temat zamknięcia naszego RPO na stronie KE.

(źródło - inf. pras. Urzędu Marszałkowskiego)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz