Maturzyści zakończyli rok szkolny

2018-04-30 10:41:39, Tomasz Seroczyński

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku jest największa przywięzienną szkołą w Polsce. Znajdująca się w samym centrum włocławskiej jednostki penitencjarnej szkoła w tym roku obchodzić będzie 60. rocznicę istnienia. W związku z powyższym, zakończenie roku dla maturzystów przebiegało w bardzo podniosłej i uroczystej atmosferze.

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu dojrzałości pragnie przystąpić 9 skazanych. Egzamin rozpocznie się 4 maja, o godzinie 9.00, tj. o tej samej porze co w innych szkołach na terenie całego kraju, gdyż Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku jest publiczną szkołą dla dorosłych. Obowiązuje taka sama podstawa programowa, jak w szkołach "wolnościowych". Aby uzyskać świadectwo maturalne słuchacze powinni zdać część ustną oraz uzyskać co najmniej 30% punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym.

Rosnące zainteresowanie edukacją wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności świadczy o coraz większym zrozumieniu potrzeby zwiększania wykształcenia. Codzienna praca wychowawcza funkcjonariuszy Służby Więziennej i dydaktyczna pracowników więziennego szkolnictwa z roku na roku przynosi wymierne rezultaty. Liczba osób biorących udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz składających deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego stale rośnie.

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Realizują takie same podstawy programowe, programy nauczania jak szkoły „wolnościowe”. Nauczyciele podlegają tym samym przepisom i wymogom co ich koledzy w szkołach zewnętrznych. Wyposażenie przywięziennych placówek edukacyjnych spełnia wymagania do prowadzenia i realizacji procesu dydaktycznego, a wysokie osiągnięcia absolwentów, potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne, potwierdzają ogromny wysiłek jaki w tych specyficznych warunkach pokonuje osadzony oraz nauczyciel, aby sprostać wymogom egzaminacyjnym.

 

 

tekst i zdjęcia: Tomasz Seroczyński

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz