Wnioski azbestowe 2023. Od poniedziałku będzie można składać formularze

2022-09-15 08:22:05, Q4.pl

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek roku 2023.

Sfinansowaniu robót podlegać będą nieruchomości, które użytkują wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie budżet Miasta Włocławek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).

Wnioski w formie papierowej będzie można składać w terminie od 19 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3 Maja 22, pokój 25.

Następnie Gmina Miasto Włocławek wyłoni w ramach przetargu wykonawcę, który wykona prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Przypominamy, że wszystkie osoby i instytucje ubiegające się o ujęcie ich w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek w latach 2017-2032, muszą posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, lub posiadać je w zarządzie, lub użytkowaniu.

O kolejności wyboru wniosku zdecydują kolejno następujące kryteria:

  • stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),
  • data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego wniosku,
  • potwierdzone, jako zgodne z prawdą, złożone załączniki, oświadczenia i inne dokumenty.

Szczegółowa informacja na ten temat: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-dotyczacych-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-w-2023-roku/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz