Można starać się o dofinansowanie usunięcia azbestu z nieruchomości. Nabór potrwa do końca marca

2021-02-12 08:17:06, Q4.pl

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Należy pamiętać, że dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Gminą Miasta Włocławek. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie także realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2021r. Miasto ma do rozdysponowania 50 tys. zł na ten cel.

Pełna informacja na ten temat dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz