Piwna woonerfem. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji

2019-07-17 09:55:49, Maciej Kowalczyk

Wyłoniony został rekomendowany wykonawca dokumentacji w postępowaniu ofertowym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych przebudowy ulicy Piwnej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch wariantów koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania ulicy Piwnej jako woonerf, oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego wariant koncepcji. Zamawiający dokona wyboru jednej z przedstawionych koncepcji oraz przedstawi ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie wskazanym w umowie skoryguje koncepcję zgodnie z wniesionymi uwagami i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego powyższe czynności zostaną powtórzone aż do uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania ulicy Piwnej miałaby powstać w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa w terminie 60 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego, rekomendowanym wykonawcą dokumentacji projektowej jest MBZ Andler Tomczak, z wartością kontraktu wynoszącą 68 880,00 PLN.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz