Zamknij [X]

XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze członków SKKW w Kruszwicy

2019-07-10 11:05:59, Maciej Kowalczyk

W dniu 24 czerwca 2019 roku w auli Urzędu Miejskiego w Kruszwicy odbyło się XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Kruszwica jest od 29 kwietnia 2008 roku członkiem i założycielem Stowarzyszenia.

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15:00, w auli urzędu miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, woj. kujawsko-pomorskie odbyło się XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Do Kruszwicy przybyli członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski. Uczestników zebrania powitali: burmistrz Kruszwicy – Dariusz Witczak oraz prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, a zarazem burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie zebrania, jego rozpoczęcie odbyło się w drugim terminie o godz. 15:15. Wykorzystując czas, przed otwarciem obrad głos zabrał gospodarz zebrania burmistrz Kruszwicy - Dariusz Witczak, który w krótkim zarysie przedstawił historię i pradzieje miasta legendarnego króla Popiela. Odniósł się do zabytków i walorów turystyczno-krajoznawczych Kruszwicy, która jest ważnym punktem na Szlaku Piastowskim. Jak podkreślił, miasto owiane legendą i mitem, perła wśród najstarszych grodów położonych w zachodniej części Kujaw nad legendarnym jeziorem Gopło.

Miasto położone jest w powiecie inowrocławskim, województwa kujawsko-pomorskiego na północnym krańcu jeziora Gopło, z którego wypływa rzeka Noteć. To legendarna stolica Polski, ważny i znaczący ośrodek przemysłu rolniczego, spożywczego, które może poszczycić się olejarnią, fabryką margaryny, cukrownią, wytwórnią win czy zakładami zbożowymi. Miasto i gmina liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Wizytówką Kruszwicy jest Mysia Wieża, pozostałość po zamku zbudowanym przez króla Kazimierza Wielkiego. Cennym i unikatowym reliktem przeszłości jest kolegiata romańska pw. św. Ap. Piotra i Pawła. To trójnawowa świątynia zbudowana z ciosów granitowych i piaskowcowych, a także Gopło – jezioro rynnowe, polodowcowe o długości 25 km. Z Mysiej Wieży można podziwiać piękną panoramę miasta, urokliwy widok półwyspu i jeziora Gopło. Tyle wprowadzenia w telegraficznym skrócie przekazał Dariusz Witczak - burmistrz Kruszwicy.

Po godz. 15:15 Eugeniusz Gołembiewski prezes SKKW oficjalnie otworzył obrady XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” oraz zaproszonych gości. Witając uczestników zebrania podkreślił, że SKKW jest stowarzyszeniem, którego członkowie są specyficzną grupą, geograficznie rozmieszczoną w całym kraju. Do Kruszwicy przybyli przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Na ręce prezesa spłynęło wiele serdecznych i ciepłych pozdrowień od członków stowarzyszenia, którzy z różnych powodów i przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu. Stowarzyszenie powstało w dniu 29 kwietnia 2008 r. w Kowalu – w rodzinnym mieście Kazimierza Wielkiego. Tu znajduje się również siedziba stowarzyszenia. Głównym celem działalności SKKW jest popularyzowanie dorobku króla Kazimierza Wielkiego, propagowanie wiedzy o jego wkładzie w rozwój państwa polskiego, a także budowanie więzi pomiędzy miastami, gminami i instytucjami mającymi za patrona Kazimierza Wielkiego.

Realizując kolejny punkt zebrania przedstawił proponowany projekt porządku obrad, w który przewodniczącym walnego zebrania jednogłośnie został wybrany Eugeniusz Gołembiewski, a protokolantem Anna Marcinkowska z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy, Jerzy Giergielewicz z Włocławka i Arkadiusz Ciechalski z Kowala. Uczestnicy zebraniu jednogłośnie uchwalili, że głosowania będą jawne.

W obradach uczestniczyło 40-u przedstawicieli stowarzyszenia. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie z merytorycznej działalności za okres sprawozdawczy od 30 maja 2018 r. do 24 czerwca 2019 r., które w formie multimedialnej prezentacji przedstawił prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Krystyna Pawlak z Łęczycy, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Wojciech Rudziński z Kowala. Komisja pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Komisja Rewizyjna również pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu oraz Rady SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
W merytorycznej dyskusji nad sprawozdaniami kolejno głos zabrali: profesor dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przewodniczący Rady SKKW oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego oraz profesor nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a zarazem wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Obaj mówcy w sposób merytoryczny i konstruktywny odnieśli się do pracy i osiągnięć statutowych władz SKKW w okresie sprawozdawczym. Podsumowując osiągnięcia i sukcesy stowarzyszenia, złożyli na ręce Eugeniusza Gołembiewskiego gratulacje i słowa uznania, życząc w nowym okresie jeszcze większych sukcesów i osiągnięć na niwie krzewienia idei Kazimierzowskich.

W kolejnym punkcie zebrania uczestnicy podjęli Uchwały o przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, które w głosowaniu jawnym jednomyślnie przegłosowano. W imieniu Zarządu i własnym prezes Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok społecznej pracy. W sposób szczególny podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia, w tym Zarządu, Rady SKKW oraz Kolegium Redakcyjnego periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” za godne reprezentowanie stowarzyszenia podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie kraju, jak również za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. Osiągnięte wyniki są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

W punkcie wyborów uzupełniających do Zarządu, Rady SKKW oraz Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Gołembiewski przybliżył zebranym konieczność dokonania zmian z uwagi na rezygnacji z funkcji sekretarza generalnego dr Tomasza Dzikiego z Włocławka oraz członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Boruckiego z Łęczycy. Oprócz Tomasza Dzikiego z członka Zarządu zrezygnowali: generał brygady Dariusz Żuchowski i Renata Nowakowska, którzy wyrazili zgodę zostania członkiem Rady SKKW. W ich miejsce do Zarządu weszli: Andrzej Zdrojewski z Włocławka, historyk z wykształcenia, na co dzień dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, który objął zaszczytną i odpowiedzialną funkcję sekretarza generalnego oraz Lech Łbik z Bydgoszczy i Sławomir Brodziński z Będzina. Miejsce członka Komisji Rewizyjnej po Andrzeju Boruckim wypełnił Arkadiusz Ciechalski z Kowala. Jak podkreślił prezes Gołembiewski, powyższe zmiany mają dać zapewnienie lepszej i wydajniejszej pracę władz stowarzyszenia na najbliższe lata.

Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie planu pracy na najbliższy rok oraz wniosków, które wypłynęły do realizacji podczas zebrania, które przedstawiła przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anna Mackiewicz.

Po dwugodzinnych obradach i wyczerpaniu wszystkich punktów programu prezes Eugeniusz Gołembiewski, a zarazem przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie obrad XIII Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy. Zamykając obrady nie omieszkał w sposób szczególny podziękować burmistrzowi Dariuszowi Witczakowi za przyjęcie na siebie roli gospodarza, za obdarowanie uczestników miłymi upominki związanymi z Kruszwicą. Po zebraniu zgodnie z planem burmistrz grodu króla Popiela zaprosił wszystkich do zwiedzenia najciekawszych atrakcji turystycznych, w tym; Kolegiaty pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Mysiej Wierzy oraz rejsu statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło. W międzyczasie gospodarz podjął swoich gości iście królewskim obiadem.

Tradycją wszelkich spotkań, zebrań i uroczystości członków stowarzyszenia jest dokumentowanie tychże chwil na wspólnych fotografiach, nie inaczej było w Kruszwicy. W drodze powrotnej do Kowala, członkowie delegacji kowalskiej odwiedzili i oddali pokłon historycznemu miejscu, upamiętniającemu bitwę na polach pod Płowcami, którą stoczyły wojska Władysława Łokietka z oddziałami zakonu krzyżackiego w dniu 27 września 1331 roku oraz pokłonili się królowi pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Zaktualizowany skład Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej SKKW na zebraniu Walnym w Kruszwicy w dniu 24 VI 2019 roku.

Zarząd SKKW
Eugeniusz Gołembiewski - Kowal – prezes; Anna Mackiewicz - Bydgoszcz – wiceprezes; Jan Klamczyński - Szydłów – wiceprezes; Andrzej Zdrojewski - Włocławek – sekretarz generalny; Krystyna Pawlak - Łęczyca – skarbnik; Lech Łbik - Bydgoszcz – członek; Sławomir Brodziński - Będzin – członek.

Rada SKKW
Antoni Barciak – Uniwersytet Śląski – przewodniczący; Bożena Sałacińska – Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba – burmistrz Czchowa – wiceprzewodniczący; członkowie Prezydium Rady; Zbigniew Jurkiewicz – burmistrz Ciężkowic; Miłosz Naczyński – burmistrz Przedborza; Tomasz Nuszkiewicz – Koło; członkowie Rady; Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa; Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc; Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy; Bogdan Kącki – wójt Inowłodza; Roman Ptak – burmistrz Niepołomic; Michał Czerniak – Pyzdry; Renata Nowakowska – Przemyśl; Tomasz Dziki – Włocławek; Dariusz Żuchowski – Szczecin.

Komisja Rewizyjna
Wojciech Rudziński – Kowal – przewodniczący; Andrzej Lewandowski – Kowal – sekretarz; Arkadiusz Ciechalski – Kowal – członek.

(Tekst i fot. Wojciech Nawrocki)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz