Kolejna inwestycja Saniko! Więcej prądu i ciepła z odpadów

2018-08-20 11:24:02, Maciej Kowalczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” z sukcesem zakończyło kolejny etap polegający na rozbudowie ujęcia i wykorzystania biogazu składowiskowego na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK) w Machnaczu. Jest to niezwykle istotne działanie proekologiczne Spółki, wpływające zdecydowanie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie istniejącej instalacji odgazowania kwatery nr II składowiska odpadów komunalnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu poprzez wykonanie dodatkowych studni. Nowe studnie zostały podłączone do 2 kontenerowych stacji zbiorczych, do których podłączone zostały także istniejące studnie. Zebrany w instalacji gaz ze składowiska przesyłany jest zbiorczym przewodem gazowym do istniejącego na terenie zakładu zespołu dwóch generatorów prądu, co umożliwi wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej.

Do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu każdego dnia trafiają bardzo duże ilości odpadów z terenu Miasta Włocławek oraz okolic. Odpady te trafiają na linię sortowniczą. W ten sposób wysortowuje się z nich surowce, czyli papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło. Po tym procesie surowce przygotowane są do recyklingu, czyli ich ponownego wykorzystania. Po sortowaniu pozostaje grupa odpadów, których nie da się wykorzystać ani zagospodarować, a są to odpady balastowe. Odpady, które nie nadają się do recyklingu, deponowane są na kwaterach składowiskowych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, iż składowanie odpadów niesie za sobą pewne zagrożenia jak emisja gazów (dwutlenku węgla i metanu) z powierzchni składowiska. Dlatego instalacja biogazu składowiskowego jest tak znaczącą inwestycją, bo dzięki niej ogranicza się negatywny wpływ biogazu na środowisko, a wartością dodaną tego przedsięwzięcia jest pozyskanie dodatkowego przychodu z produkcji energii elektrycznej i cieplnej  z pozyskanego biogazu.

Energia elektryczna jest wykorzystywana głównie na potrzeby RZUOK. Wykorzystuje się ją do zasilania sortowni odpadów, magazynów, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, budynku socjalno-wagowego oraz innych budynków małej infrastruktury i urządzeń. Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany jest do sieci energetyki zawodowej. Każda MWh (megawatogodzina) wytworzonej energii potwierdzona jest przez Urząd Regulacji Energetyki tzw. Świadectwem pochodzenia, zaświadczającym, że pochodzi ona z odnawialnych źródeł energii.

Natomiast energia cieplna, jako produkt uboczny  z produkcji prądu, wykorzystywana jest do ogrzewania budynków RZUOK. Nadmiar energii cieplnej wykorzystywany jest do ogrzewania tuneli foliowych, w których prowadzona jest uprawa roślin ozdobnych, sprzedawanych na rynku lokalnym.

Rozbudowana instalacja do odzysku i zagospodarowania biogazu została zakończona w maju 2018r. Koszt całkowity inwestycji wyniół ponad 800 tysięcy złotych.

To nie koniec inwestycji Saniko. Spółka ma w założeniach kluczowe przedsięwzięcie na 2019 rok. Będzie to modernizacja linii Sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunlanych oraz doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku za kwotę ok.25 mln złotych.

 

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz