Strażacy-ochotnicy z Gołaszewa podsumowali efekty społecznej działalności w 2017 roku

2018-03-20 09:33:01, Q4.pl

17 marca w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal, powiat włocławski, strażacy gołaszewskiej jednostki spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, aby podsumować efekty społecznej działalności w 2017 roku.

Zebranie otworzył Stanisław Lipiński - prezes Zarządu, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawił porządek zebrania. Wśród zaproszonych gości gołaszewskie zebranie zaszczycili m. in. dh Marian Maślanka – członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOP RP województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a zarazem wiceprezes Zarządu Powiatowego we Włocławku, dh Lech Kuropatwiński – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kowalu, dh Marian Błaszczyk – Komendant Gminny ZOSP RP w Kowalu, Komendę Miejska PSP we Włocławku reprezentował brygadier Grzegorz Sadowski. Ponadto władze samorządowe naszego regionu reprezentował wicestarosta włocławski Marek Jaskulski, wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Edward Dominikowski wraz z zastępcą Zofią Bojakowską, Marcin Bogdalski -  kierownik referatu inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej Urzędy Gminy Kowal, który jest opiekunem z ramienia urzędu nad OSP. 

Nie można zapomnieć o przybyłych na zebranie byłych komendantach PSP we Włocławku, st. bryg. w stanie spoczynku Grzegorzu Świątkowskim, który jest również członkiem honorowym gołaszewskiej jednostki jak również członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz kapitanie w stanie spoczynku Henryku Szałku, który pełni funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Delegatami z ramienia Zarządu Gminnego w Kowalu do obsługi zebrania byli druhowie z OSP w Grabkowie. Ponadto w zebraniu uczestniczyły delegacje: Koła Gospodyń Wiejskich w Gołaszewie na czele z przewodniczącą Grażyną Nawrocką, Kółka Rolniczego w Gołaszewie z prezesem Józefem Miziołkiem, Kółka Rolniczego w Przydatkach Gołaszewskich z prezesem Krzysztofem Świerczyńskim. 

W zebraniu walnym wzięli udział członkowie czynni, honorowi i wspierający gołszewską straż, a frekwencja  wyniosła 75%, na 29 strażaków czynnych obecnych było 23. Przypomnę, że walne zebrania członków Ochotniczych Straży Pożarnych zwoływane są raz w roku, jako zebrania sprawozdawcze, a na zakończenie określonej w statucie kadencji – jako zebrania sprawozdawczo – wyborcze.

Po powitaniu uczestników zebrania przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza. Jednogłośnie przewodniczącym wybrano Tadeusza Jaskólskiego – prezesa Kółek Rolniczych w Gminie Kowal, a zarazem członka wspierającego miejscową straż, na sekretarza wybrano dh Eugeniusza Kwiatkowskiego. W związku z tym dalsze prowadzenie zebrania prezes Lipiński przekazał nowemu przewodniczącemu, który przedstawił dalszy program walnego zebrania, który bez żadnych zmian został przyjęty pod obrady. W następnej kolejności zostały wybrane dwie komisję, do Komisji Uchwał i Wniosków zostali oddelegowani dh Dariusz Szychulski – przewodniczący oraz dh Stanisław Giergielewicz i dh Mariusz Stasiński, a Komisję Mandatową stanowili – dh Marcin Latowski – przewodniczący, dh Krzysztof Nawrocki – sekretarz i dh Przemysław Marszał. 

W kolejnym punkcie było przedstawienie sprawozdania z działalności za 2017, które odczytał sekretarz dh Andrzej Malinowski, prosząc zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć o zmarłych druhach, którzy odeszli na wieczną służbę. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik dh Mieczysław Świerczyński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Krzysztof Świerczyński, który w końcowym wystąpieniu złożył w imieniu komisji wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.  

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, w której kolejno głos zabierali: wicestarosta Marek Jaskulski, wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk, prezes zarządu Gminnego Lech Kuropatwiński, dh Marian Maślanka, przewodniczący RG Edward Dominikowski oraz komendant gminny OSP w Kowalu Marian Błaszczyk. Wszyscy mówcy nie szczędzili słów uznania dla osiągnięć gołaszewskiej jednostki. Gratulowali zarządowi i druhom  osiągniętych wyników i pozyskanego sprzętu. Goście podziękowali druhom strażakom za ich społeczną, ciężką i ofiarną służbę. Wiodącym wątkiem dyskusji był zbliżający się termin  przystąpienia OSP w Gołaszewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do chwili obecnej gmina Kowal nie miała wprowadzonej żadnej jednostki do tego systemu, tak samo jak gmina Boniewo. Prawdopodobnie stanie się to przed obchodami św. Floriana, czyli pod koniec kwietnia lub z początkiem maja. 

Brygadier Grzegorz Sadowski przedstawił dane statystyczne za miniony rok odnośnie zagrożenia przeciwpożarowego oraz innych zagrożeń, jakie miały miejsce na terenie gminy Kowal i gołaszewskiej jednostki. Nie omieszkał zabrać głosu wielce zasłużony dla miejscowej jednostki oraz  ochrony przeciwpożarowej w powiecie włocławskim były komendant Grzegorz Świątkowski, który również odniósł się do osiągniętych wyników przez strażaków z Gołaszewa, a także pogratulował poczynionych starań do przystąpienia do KSR-G. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, które w głosowaniu jawnym jednomyślnie zostało udzielone przez czynnych strażaków zarządowi. W wolnych wnioskach druh Wojciech Nawrocki przedstawił kandydata na członka wspierającego, który nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu z powodu obowiązków zawodowych. Kandydatem był Cezary Pawlak z Włocławka, prawnuk Jana Pawlaka, mieszkańca Gołaszewa, zacnego strażaka gołaszewskiej straży, który podarował po wojnie za symboliczną złotówkę grunty pod obecną remizę. Kandydatura Cezarego Pawlaka został przyjęta jednomyślnie. 

W kolejnym punkcie  Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła pod głosowanie wnioski jakie wypłynęły podczas zebrania, w tym plan pracy i budżetu na 2018 rok. Na zakończenie z miłym akcentem wystąpił zastępca naczelnika dh Krzysztof Nawrocki, który przekazał uroczyście wójtowi gminy Kowal Stanisławowi Adamczykowi puchar i dyplom wywalczony podczas IX Turnieju Piłki Nożnej Halowej Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Włocławskiego w Choceniu  w dniu 10 lutego 2018 roku, w którym reprezentacja gminy Kowal zajęła wysokie 2 miejsce, ulegając w finale gminie Lubraniec w rzutach karnych, w regulaminowym czasie był remis 2:2.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebrania przewodniczący Tadeusz Jaskólski zamknął obrady walnego zebrania, a prezes Stanisław Lipiński zaprosił wszystkich na gorący poczęstunek i strażacki bigos. 

Tekst i fot. Wojciech Nawrockiego

Komentarze (1)


janusz wojtczak (2018-04-11 16:21:09) Zgłoś do moderacji
Wojtku dziekuje za swietne ukazanie atmosfery w czasie zebrania. Zdjecia sa oszalamiajace.

Dodaj swój komentarz