X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

2018-02-14 14:15:23, Q4.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych  i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 utworów poetyckich o dowolnej tematyce oraz jednego utworu o tematyce niepodległościowej, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
Organizatorzy proszą też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.”
Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
3. Wiersze należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Arentowicz”
Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 30 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 9 maja 2018r.
4. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.
5. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz